تیر آهن هاش شامل چه تفاوت هایی با تیرآهن معمولی می باشد؟

خرید تیر آهن هاش

تیر آهن هاش شامل چه ویژگی ها و تفاوت هایی با تیرآهن معمولی می باشد؟ تیرآهن ها در مدل و کیفیت های متعددی تولید می شوند؛ زیرا باید در بهینه سازی مقاومت سازه ها به خصوص سازه های ساختمانی استفاده می گردد، زیرا باید ایمنی و مقاومت ستون و دیوار های ساختمان را از هر […]