میلگرد آجدار

آخرین تغییر 5 آذر 1402 ساعت 10:06 بروزرسانی شده

کلیه قیمت ها با احتساب 9 % ارزش افزوده می باشند 

میلگرد سیادن ابهر

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
ميلگرد آجدارابهر8A2بنگاه تهران22850 تومان
ميلگرد آجدارابهر10A2بنگاه تهران21950تومان
ميلگرد آجدارابهر12A2بنگاه تهران21950تومان
ميلگرد آجدارابهر14A3بنگاه تهران21900تومان
ميلگرد آجدارابهر16A3بنگاه تهران21900تومان
ميلگرد آجدارابهر18A3بنگاه تهران21900تومان
ميلگرد آجدارابهر20A3بنگاه تهران21900تومان
ميلگرد آجدارابهر22A3بنگاه تهران21900تومان
ميلگرد آجدارابهر25A3بنگاه تهران21900تومان

میلگرد نیشابور بنگاه تهران

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
ميلگرد آجدار نیشابور8A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار نیشابور10A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار نیشابور12A3بنگاه تهران30.200تومان
ميلگرد آجدار نیشابور14A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور16A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور18A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور20A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور22A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور25A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور28A3بنگاه تهران26250تومان
ميلگرد آجدار نیشابور32A3بنگاه تهرانتماس بگیرید

میلگرد امیرکبیر بنگاه تهران

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
ميلگرد آجدارامیر کبیر8A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر10A3
بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر12A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر14A3بنگاه تهران
تماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر16A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر18A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر20A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر22A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر25A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر28A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارامیر کبیر32A3بنگاه تهرانتماس بگیرید

میلگرد هیربد بنگاه تهران

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
ميلگرد آجدار هیربد8A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار هیربد10A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار هیربد12A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار هیربد14A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد16A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد18A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد20A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد22A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد25A3بنگاه تهران25400 تومان
ميلگرد آجدار هیربد28A3بنگاه تهرانتماس بگیرید

میلگرد فایکو بنگاه تهران

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت
ميلگرد آجدار فایکو8A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو10A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو12A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو14A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو16A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو18A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو20A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو22A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو25A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو28A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدار فایکو32A3بنگاه تهرانتماس بگیرید

میلگردذوب آهن بنگاه تهران

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل تماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن8A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن10A2بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن12A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن14A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن16A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن18A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن20A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن22A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن25A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن28A3بنگاه تهرانتماس بگیرید
ميلگرد آجدارذوب آهن32A3بنگاه تهرانتماس بگیرید

میلگرد ابهر کارخانه

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت
ميلگرد آجدار ابهر8A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر10A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر12A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر14A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر16A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر18A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر20A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر22A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر25A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر28A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار ابهر32A3کارخانهتماس بگیرید

میلگرد ظفر بناب کارخانه

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت
ميلگرد آجدارظفر بناب8A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارظفر بناب10A2کارخانه27.300تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب12A3کارخانه27.300تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب14A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب16A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب18A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب20A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب22A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب25A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب28A3کارخانه27.000تومان
ميلگرد آجدارظفر بناب32A3کارخانه27.000تومان

میلگرد میانه کارخانه

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل تماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه8A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه10A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه12A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه14A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه16A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه18A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه20A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه22A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه25A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه28A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار میانه32A3کارخانهتماس بگیرید

میلگردآنا هیتا گیلان کارخانه

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32A3کارخانهتماس بگیرید

میلگرد نیشابور کارخانه

نوع محصولسایز کد استاندارد محل تحویل قیمت
ميلگرد آجدارنیشابور8A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور10A2کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور12A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور14A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور16A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور18A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور20A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور22A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور25A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور28A3کارخانهتماس بگیرید
ميلگرد آجدارنیشابور32A3کارخانهتماس بگیرید

 

در صنعت ساختمان سازی یکی از مقاطع پر کاربرد که می توان نام برد میلگرد می باشد. میلگرد که تحت عنوان یک مصالح ساختمانی می باشد، به منظور بالا بردن استقامت بتن کاربرد دارد،

که در ادامه دلیل این موضوع را برایتان شرح خواهیم داد: به این صورت که بتن استحکام زیادی دارد و این قابلیت را دارد وزن و بار بسیاری را تحمل نماید.

ولیکن از آنجایی که کشسانی بسیاری ندارد در نتیجه اگر تحت فشار و ناگهانی بسیاری قرار گیرد به احتمال بسیار شکسته خواهد شد.

در نتیجه از میلگرد استفاده می گردد تا این ضعف پوشش داده شود، در نتیجه می توان بیان نمود،

که استفاده از میلگرد و بتن در کنار هم سبب می گردد، سازه در برابر عواملی همچون فشار ناگهانی، زلزله و با نیروی کششی مقاومت بالای داشته باشد.

به دلیل آنکه ضریب انبساط دمایی بتن و میلگرد به هم دیگر نزدیک می باشد از اینرو در هر گونه دما واکنشی میان این دو ایجاد نمی شود.

در ادامه در این مطلب (میلگرد آجدار) همراه ما باشید.  

 

مراحل تولید میلگرد آجدار

در وهله اول بهتر است بدانید که برای تولید میلگرد آجدار از شمش فولاد استفاده می شود. درگام نخست شمش فولاد را تحت حرارت قرار می دهند سپس میان غلتک های متوالی قرار داده می شود تا میله ای با سطح مقطع طویل با عرض کم به دست آید. سپس از غلتک های استفاده می شود تا آج هایی بر روی میلگرد حک گردد. در اغلب موارد از چهار طریق برای تولید میلگرد استفاده می شود که در ادامه برایتان شرح خواهیم داد.  

روش تولید میلگرد آجدار

شیوه نورد

از شیوه های ساخت میلگرد می توان به شیوه نورد اشاره نمود. در این شیوه شمش فولادی را به دمای 1100 درجه سانتی گراد می رسانند و پس از رسیدن به این درجه وارد پروسه تولید می گردد. سپس از طریق فرآیند رافینگ میلگرد تولید می گردد.

تولید میلگرد از طریق فرآیند نورد سرد (سرد کاری)

در این شیوه فرآیند تولید میلگرد در دمایی پایین تر از دمای تبلور صورت می گیرد. این نکته را برایتان را مطرح نماییم که میلگرد های حاصل از این شیوه بسیار مقاوم و مستحکم می باشد. چرا که طی این مراحل واکنش و اتفاقاتی که در ساختار کریستالی ماده اتفاق می افتد موجب می شود میلگرد تولید شده مستحکم تر باشد. برای تولید میلگرد آجدار از این طریق به رول های کوره، قیچی متراژ، استند و… نیاز دارید.

تولید میلگرد به کمک روش میکرو آلیاژی

در این روش به منظور افزایش مقاومت میلگرد علاوه بر فولاد معمولی از مواردی همچون نیوبیوم، وانادیوم و یا تیتانیوم به مقدار کمی استفاده می گردد. در این شیوه اجازه می دهند شمش آهن بعد از سپری نمودن فرآیند روی، در دمای محیط به آرامی سرد شود که در نتیجه بر روی مقاومت میلگرد اثر گذاشته و میلگرد مقاوم تری در اختیارتان قرار می دهند. از اینرو در مناطق زلزله خیز پیشنهاد می دهیم میلگرد تولید شده از این شیوه را بکار ببرید.

تولید میلگرد آجدار از طریق عملیات حرارت و خنک کاری

در این شیوه طی یک فرآیند فولات که حرارات دیده است را به پروسه آستنتیک هدایت می کنند سپس به کمک روغن و یا آب آن را سرد می نمایند. بعد از این به منظور شکل دهی میلگرد بار دیگر فولاد را تحت حرارت قرار می دهند. از مهم ترین مزیت های این شیوه می توان به کاهش هزینه های نیروی انسانی اشاره نمود. علاوه بر این جوش پذیری بالا دارند.

 

انواع میلگرد

میلگرد های آجدار فاقد سطح صاف بوده که به عبارتی دِفرم هستند که بیشترین میزان استفاده را در صنعت ساختمانی دارند. در حقیقت این برجستگی ها سبب می گردد بتن استحکام بیشتری در برابر کشش و فشار داشته باشد. میلگرد صاف فاقد آج بوده و سطح صاف و یکدستی دارند.  

انواع میلگرد آجدار  

نکته  :

در رابطه با قیمت میلگرد آجدار نمی توان قیمت اعلام نمود چرا که قیمت ها در نوسان می باشد. ولیکن با این حال می توانید با مراجعه به یک سایت معتبر نسبت به قیمت میلگرد آجدار مطلع شوید. مواردی نظیر سنگ آهن، گندله، فولاد که جزء مواد اولیه برای تولید میلگرد هستند بر روی قیمت تأثیر دارند.

 

کلام پایانی :

یکی از مهم ترین موارد استفاده از میلگرد آجدار در پی ریزی ساختمان می باشد. همچنین از میلگرد آجدار برای ساخت دیوار های حائل نیز استفاده می گردد. امیدواریم مطلب میلگرد آجدار برای شما عزیزان مفید بوده باشد، همچنین شما عزیزان می توانید برای خرید میلگرد آجدار با شرکت فولاد آریا در ارتباط باشید.